Potlačování heterosexuality

  • zmatení "jazyků" při stavbě babylonské věže

  • zavedení patriarchátu
  • násilné tlačení lidstva do dvou slepých uliček

Zmatení "jazyků" při stavbě babylonské věže

    Ve skutečnosti vůbec nešlo o jazyky. O co šlo, můžeme pochopit, když si všimneme ruského výrazu jazýčnosť - pohanství. Šlo o to, vnést zmatky, cizorodé příměsi, nepravdy, do původních pohanských nauk, které byly tak pokročilé, že obrazně řečeno, mohly vést až do nebe.

    Původně byla na Zemi mužská a ženská polarita chápána správně - žena aktivní, muž pasivní, a sexualita byla pojímána jako prostředek vývoje. Lidem však bylo vnuceno převrácené pojetí polarit, ze kterého vzešlo potlačení svobody ženy, potlačením svobody ženy byla potlačena i ženská sexualita, sex se stal nedostatkovým a zbožím, a nakonec, mimo jiné v rámci konkurenčního boje - aby se snáze prodávalo jiné zboží - bylo lidem vnucováno, že sex je něco nečistého.

    Lidé se začali do tohoto převráceného chápání polarit (nevíme jak ochotně) stylizovat, začali se chovat zcela nepřirozeně, a o sexu začali mluvit tak, jak se to po nich chtělo.

    Připomeňme si, že u všech živočišných druhů svádí samice samce, ne naopak. K výměně rolí pohlaví došlo pouze asi u stovky živočišných druhů - z více než jednoho miliónu známých druhů - a navíc převážně u takových druhů, které nejsou považovány za příliš vyvinuté.

    (Někdo může namítnout, že čínská medicína na nižších úrovních pracuje s obrácenými polaritami a funguje to. Na nižších ano. - Běžný elektrikář také nemusí vědět, že značení směru elektrického proudu je obrácené, než jaký je ve skutečnosti směr proudění elektronů. U žárovky a jiných jednoduchých obvodů to nevadí.)

    Nakonec došlo ještě ke spojování mužské polarity s agresivitou (která ve skutečnosti pochází z konfliktu mezi mužskou a ženskou polaritou v rámci jedné psychiky), stylizování se mužů do agresívní role, spojování sexu s násilím,  fyziologickými funkcemi zcela jiného druhu (a jinými věcmi zcela mimo).

     

Zavedení patriarchátu

    Patriarchát bylo, zhruba řečeno, nakecání mužům, že všechny hvězdy se točí kolem jejich koulí. Z toho se pak později myšlenkovým postupem:  ze - mě - koule   země - koule  vyvinula geocentrická teorie. Později, protože v době Sumeru na to byla astronomie ještě příliš vyvinutá. Babylonská astrologie pracovala s oběžnou dobou Uranu, který byl znovu objeven až na konci 18. století.

    Patriarchát, prohlášení ženy za majetek, byl postupně vnucen, třebas v nejrůznějších modifikacích, všem známým lidským populacím žijícím na Zemi.

    Z patriarchátu se však brzy stal systém, kde muži vládli jen podle jména, a skutečnost byla zcela opačná. Nakonec se patriarchát zvrhl v systém, kde ženy pod praporem "feminismu" bojují ve službách jakýchsi heterosexualitě nepřejících sil proti heterosexuálním mužům. - Myslím tím ten druh "feminismu", který zašel až do takových krajností, jako je tvrzení, že pornografie je zneužitím žen ze strany mužů. Každý dobře ví, že muži o tuto náhražku zájem nemají, že by se s ženami radši milovali. Kdo za tím vším stojí? Byznys podle všeho ne. Zdá se spíš, že pornografie je mužům vnucována z pozice moci.

       Vyslovit myšlenku,  že není pravdou, že by se ženy otáčely kolem mužů, je v dnešní době považováno za největší herezi, a kdo tak učiní, riskuje podobné pronásledování, jako v dřívější době průkopníci heliocentrické soustavy.

 

Násilné tlačení lidstva do dvou slepých uliček

    Můžeme si všimnout, že lidstvo je v průběhu dějin hnáno dvěma směry - buď aby lidé měli styk se stejným pohlavím, nebo aby měli styk stále se stejným partnerem. Větší volnost, větší "popuštění řetězu", jako by nebylo přípustné. Něco jiného není tolerováno, není to společensky přijatelné.

    Více partnerů a skupinový sex jsou společensky přípustné pouze v případě, že se tyto věci provádějí s osobami stejného pohlaví. Na tyto věci mají homosexuálové v podstatě monopol (na základě tvrzení, že "oni majú svoje špecifiká"). A nejen monopol. Někteří homosexuálové to považují dokonce za svou povinnost a jiné homosexuály, kteří chtějí z obavy z AIDSu žít monogamně, opovržlivě demagogicky nazývají "heterosexuálními klony".

    Pokud chce někdo mít styky s druhým pohlavím, musí se podle současné společenské normy omezit jen na jednoho partnera.

    Jelikož homo znamená stejný, můžeme možná mluvit o dvou formách homosexuality - stejný partner x stejné pohlaví:

dvě formy homosexuality

stejné pohlaví,  jiní partneři

stejný partner,  jiné pohlaví

    (V tomto kontextu se ovšem stává nejasným i pojem heterosexuality, neboť výraz hetero - jiný také nacházíme v obou kategoriích.)

    Toto pojetí "dvou homosexualit" se zdá podporovat i skutečnost, že právě u těchto navenek tak rozdílných dvou skupin je prosazován sňatek, čímž jsou preferovány i po stránce právní a daňové proti všem ostatním.

    ...A tak by možná výraz heterosexualita měl být vyhrazen těm, kteří chtějí větší volnost než je předepsána, něco jiného...

    V případě výrazu homosexualita se jedná také o případ terminologického boje, kdy homosexuálové prosazením vhodného termínu a pomocí "logiky":  Homo - sexual   člověk sexuální  usurpovali monopol na sexualitu. Naproti tomu heterosexuálové jsou podle toho Hetero, tedy jiný živočišný rod, přinejmenším nějací "jiní", divní.

    (Podobně vznikly termíny jako politická pravice, aby byla jistá ideologie ztotožňována s právem a pravdou, nebo bolševici, aby byla jistá skupina považována za většinu. Podobně jako je dnes výraz vražda, který dříve znamenal jakýkoliv zločin, v rámci terminologického boje používán pro zabití v sebeobraně,  kdežto termín poprava, který byl uvolněn zrušením trestu smrti, se podle současné terminologie používá výhradně, když zabíjí útočník. Ale i když zůstaneme u tématu, usurpovaný výraz gay má lidi přesvědčit, že kdo není homosexuální nemůže být veselý, a podobně český výraz pohodář, u kterého v současné době vidíme také jasný významový posun v tomto směru, má opět lidem vnutit představu, že jen homosexuálové mohou být v pohodě. ...Proč si pak ale stěžují, že jsou diskriminování, je už méně pochopitelné.)

    Podobné představy však nejsou vzbuzovány pouze demagogickým používání termínů. V USA bylo padesát let tradováno tvrzení, že homosexuálů je nejméně 10%, tedy sice devětkrát méně než heterosexuálů, ...z čehož však vyplývalo - jelikož prý sex provádějí desetkrát častěji - že homosexuální styk je běžnější, normálnější. Za Reagana a Bushe platil zákaz sexuologických výzkumů, a když mohl být až za Clintona (i tak musel být financován soukromě) výzkum konečně proveden, k velkému překvapení vyšly asi 2%.

    Podobně se u nás stále mluvilo o 4%, třebaže výsledky tří nezávislých výzkumů vyšly na 1%. (Číslo 4% v našich podmínkách představuje všechny praktikující katolíky. ...Celkem je u nás 7% praktikujících všech náboženství a sekt. Vyšší údaje ohledně "věřících" se vztahují na všechny pokřtěné, kteří však do kostela nechodí.)

    Zajímavým jevem je - při tak masívní propagaci mužské homosexuality - absolutní netolerance, cenzura mužské bisexuality. Stačí si projít porno servery na internetu, a všimnout si, že i tam, kde jsou ty nejrůznější "kategorie", právě tato jedna chybí, a i tam, kde ještě nedávno něco málo bylo, byly v poslední době stránky s tou tématikou odstraněny.

    Úplně to vypadá, že ženská bisexualita je tolerována - dokonce se dá říci, že je módní - z toho důvodu, že se předpokládá, že ženy dají před ubitými heterosexuálními muži nakonec přednost ženám, a mužská bisexualita je naproti tomu z podobného důvodu - protože by muži mohli nakonec dát ženám přednost - naprosté tabu. Před nějakou dobou, kdy byl ještě v mužské bisexualitě spatřován "krok správným směrem", byl pro bisexuály v rámci terminologického boje ražen termín podobojí. ...Útok je teď tedy veden sice doprostřed na heterosexualitu, ale trochu asymetricky. 

  

Up ] Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi ] [ Potlačování heterosexuality ] Vytváření homosexuální sítě ] Monogamie a její důsledky ] Poznámky k homosexualitě ] Časté otázky ] Doporučená literatura ]