Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi

  • přirozený vývoj sexuality na planetě

  • příchod "boha" Anuse a jeho "spolubohů"

  • důvody potlačování sexuality na planetě

Přirozený vývoj sexuality na planetě

    Smyslem biologického vývoje na této planetě  je, aby se zde žijící bytosti naučily sexu - sexuální komunikaci, sexuální práci s energiemi, sexuální lásce. Živočišné formy, které se v tomto směru nevyvíjejí, neplní svůj účel, a vymírají.

    Pokud jde o fylogenetický vývoj sexu, sexuální pochody jsou známé již u všech skupin prvoků. To, že u některých druhů chybějí, je považováno až za druhotný jev. V mnoha případech není u prvoků sexualita spojena s množením, a tak se soudí, že jde spíše o změnu fyziologického stavu prvoka či o překonání stresových stavů.

    Sex tedy původně nesloužil rozmnožování. To se k němu připojilo až druhotně. I u vyšších organismů dokonce i nadále po dlouhou dobu paralelně přetrvávalo rozmnožování nepohlavní. 

    Sex nesloužil, jak se někteří autoři domnívají, ani ke zvyšování imunitních schopností potomků, ale ke zvyšování imunity sexuálně žijících jedinců samotných. Na hmotné úrovni prostřednictvím styku s cizími tělními tekutinami, na úrovni energetické pak něčím, co by se dalo srovnat s nahráním nového softwaru.

    Jednou z hlavních charakteristik rozlišení organismů na rostlinnou a živočišnou říši je skutečnost, že u živočichů si sex zachovává i nadále svou fyziologicko-sociální funkci, kdežto u rostlin tato funkce zaniká a zcela převládá funkce původně pouze přidružená - funkce rozmnožovací.

    Můžeme tedy říci, že spojování sexu s plozením, různá ta tvrzení, že sex má sloužit výhradně rozmnožování, je "regresí" na rostlinnou úroveň. I když výraz regrese není zcela přesný, protože se jedná o jinou větev, jinou říši. Také bychom místo o rostlinné úrovni měli spíše mluvit o vegetativní úrovni (což je výraz v souvislosti s lidským organismem užívaný), která bývá definována jako úroveň nepodléhající lidské vůli. Odsuzování sexu je tedy vyřazováním se z vývoje živočišné říše, a vzhledem k tomu, že člověk těžko patří někam jinam, vyřazováním se z vývoje vůbec.

    U živočichů, které považujeme za fylogenetické předky člověka - u primátů, původní fyziologicko-sociální funkce sexu jasně převládá. A pozdější předci člověka se v tomto směru určitě také snažili, o čemž svědčí skutečnost, že se u mužů vyvinul dokonce podstatně větší penis, než jaký mají velmi promiskuitní lidoopi. A můžeme dokonce uvažovat i o tom, že i lidský mozek se nevyvinul prací  - oni totiž lidé dříve moc nepracovali - ale právě udržováním složitého propletence sexuálních vztahů. ...A také o tom, že od té doby, co lidé sexuálně volně nežijí, nejen velikost penisu, ale i velikost mozku klesá. - Na manželské hádky až tak velký mozek třeba není.

Příchod "boha" Anuse a jeho "spolubohů"

    Zhruba před 6000 lety přistáli v Sumeru "bozi".  Šlo o neindividuální  formy života bez vlastní osobnosti. Uvádí se, že jsou to ti samí negativní mimozemšťané, se kterými nyní spolupracují USA. Dále se uvádí, že když vyzkoušeli sex s pozemskými ženami, sex se jim tak zalíbil, že jej začali praktikovat i homosexuálně mezi sebou. (Jejich posádka byla převážně mužská.) Spíše se však zdá, že poznali o jakou sílu se jedná, a tak začali heterosexuální sex u lidí potlačovat, a začali budovat homosexuální síť, jejímž cílem je magické ovládnutí planety. (I když je samozřejmě také pravda, že sex potlačovali i proto, že obyvatele používali na práci jako otroky.)

    Památkou na začátek potlačování sexuality v Sumeru dosud je anglický název léta - summer. Navzdory představám některých lidí, kteří si léto idealizují, je léto obdobím, kdy je sexu daleko méně než v jiné roční doby. (Možná proto se také v létě dávají dětem prázdniny - v době, kdy téměř nic "nehrozí".)

    V létě jsem například napočítal šestkrát méně seznamovacích inzerátů než v jinou roční dobu, a úspěšnost jiných metod seznamování je také obdobně nižší. A nejde o nic nového: Již v 15. století dokonce papež Sixtus IV. (1471-1484) písemně povolil služebnictvu kardinála ze St. Lucia,  že během tří letních měsíců, června, července, srpna - když se ženy k ničemu nemají - smějí provozovat sodomii.

    Můžeme uvažovat o tom, že se ženy v létě, když jsou méně oblečené, cítí zranitelnějšími, a tak se na rozdíl od zimy, kdy se cítí chráněné v zimníku, "choulostivé" komunikaci s muži vyhýbají. Můžeme hledat paralelu u kopytníků a jiných zvířat, u kterých je sex více spojen s plozením, a tak je u nich říje až na podzim, protože v létě jsou v důsledku vyšší teploty samci neplodní. S těmito druhy však nejsou lidé příbuzní, a tak by se muselo hledat až v dávné minulosti, u nějakých savčích současníků dinosaurů, nebo předpokládat přenos mezi nepříbuznými liniemi, z jedné skupinové duše na druhou.

    Letní nedostatek sexu se projevuje - přes antikoncepční a jiné "filtry" - i ve velmi nízké jarní porodnosti. Nejvyšší porodnost je naproti tomu v létě,  což odpovídá zvýšenému množství sexu na podzim. I u lidí tedy jakási "říje" v říjnu a v listopadu probíhá, a je dokonce daleko silnější než tolik opěvované jaro.

    Lapidárně se pak dá všechno svádět na okurkovou sezónu, na to, že když  rostou okurky, jsou muži zbyteční; můžeme spekulovat, že od léta pochází slovo letargie; dá se říkat: "co se dá čekat od měsíců, které jsou pojmenované podle úchylných římských císařů?", atd.

Důvody potlačování sexuality na planetě

    Pouze sexem na Zemi dosahuje člověk jakéhosi magického spojení s planetou Zemí, plné inkarnace, a může zde pozitivně působit. 

    Proto v černé magii hrají takovou roli krvavé oběti - zbavení inkarnace úplně, a panicové a panny, ona "posvátnost" panenství a pohlavní "čistoty" - zabránění někomu v sexu, v jeho plné inkarnaci, v pozitivním působení. - Obojí se silám, které chtějí zničit život na Zemi líbí, a je pak možné s nimi kšeftovat. 

    (...Dokonce i posmrtná sláva autorů se dá vysvětlovat jejich intenzívním pohlavním životem v nové inkarnaci...)

    Pro negativní působení tyto zákonitosti naproti tomu až tak neplatí. Negativně se dá působit i bez sexu. I když i pro negativní působení se dá určitých druhů sexu využít.

    O vlivu sexuálního života na růst sebedůvěry a vývoj individuality, skutečné osobnosti, se snad ani nemusím příliš rozepisovat. - Všechny totalitní režimy se proto vždycky snažily a snaží sexualitu potlačovat, a tak "zadupat lidi do země". Zhruba se dá říci: potlačování sexuality = potlačování individuality.

    (Pokud mluvím o sebedůvěře, myslím samozřejmě sebedůvěru pramenící z rozvoje vlastní individuality. Z falešného "sebevědomí", plynoucího z přesvědčení, že jeden fotbalový klub je lepší než druhý, nebo že nějaká náboženská či jiná skupina je lepší než druhá, ještě nikdy nic pozitivního nevyplynulo.)

Up ] [ Podstata vývoje sexuality na planetě Zemi ] Potlačování heterosexuality ] Vytváření homosexuální sítě ] Monogamie a její důsledky ] Poznámky k homosexualitě ] Časté otázky ] Doporučená literatura ]